آزمایشگاه شرکت صانع مشهد در سال ١٣٧٠ تأسیس و آزمایشات خود را در زمینه انجام آزمونهای مختلف بر روی لوله های پلی اتیلن آغاز نمود. این آزمایشگاه با اندیشه ارتقاء سطح کیفی آزمونها و هماهنگی روش انجام آزمونها با استانداردهای روز جهانی همواره کوشیده است تا نتایج صحیح و قابل اعتماد صادر نماید. همچنین آزمایشگاه این شرکت در سال ١٣٩٢ موفق به اخذ گواهینامه تأیید صلاحیت آزمایشگاه همکار استاندارد (آکرودیته) از اداره کل استاندارد خراسان رضوی به شماره KHR/2899  در زمینه های زیر گردیده است :
١- پلاستیکها، سامانه های لوله گذاری با کاربردهای آبرسانی، کلیه آزمونها
٢- پلاستیکها، لوله های پلی اتیلن مورد استفاده در آبیاری جانبی، کلیه آزمونها
آزمایشگاه شرکت صانع مشهد دارای گواهینامه استاندارد مدیریت آزمایشگاه ISO/IEC 17025  می باشد.
کالیبراسیون دوره ای کلیه تجهیزات پایش و اندازه گیری آزمایشگاه و کنترل کیفیت توسط آزمایشگاه های کالیبراسیون مورد تأیید مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران انجام می پذیرد.
آزمونهای مربوط به مواد اولیه در شرکت صانع مشهد :
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)
زمان القای اکسایش (OIT)
میزان مواد فرار
مقاومت در برابر تنشهای محیطی (ESCR)
میزان دوده (مواد خودرنگ و مستربچ)
دانسیته پلی اتیلن پایه
پخش و پراکنش دوده جهت آمیزه سیاه
تعیین نقطه دوب (DSC)
کنترلها و آزمونهای انجامی بر روی لوله های پلی اتیلن در شرکت صانع مشهد :
کنترل ابعادی محصول
بررسی وضعیت ظاهری لوله و مارکینگ
نظارت بر بسته بندی محصول
آزمون بازگشت طولی
آزمون مقاومت در برابر تنشهای محیطی (ESCR)
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)
زمان القای اکسایش (OIT)
اثر بر کیفیت آب
تست فشار هیدرواستاتیک
درصد دوده
آزمون پخش و پراکنش دوده
آزمون درصد ازدیاد طول (TENSILE)
تعیین نقطه ذوب (DSC)
در بخش QC این شرکت مدیران کنترل کیفیت در 3 شیفت کاری 8 ساعته و به صورت مداوم نظارت و کنترل بر تمامی تولیدات (قبل تولید، در حین فرایند تولید و پس از تولید) مطابق با استانداردهای مرتبط و نیز نحوه بسته بندی و چیدمان انبار را انجام می دهند.